CHIANG MAI GASTRONOMY TOURISM

Welcome to

Chiangmai Gastronomy Tourism

     จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านอาหารที่ยังคงเปี่ยมด้วยกลิ่นอายและเสน่ห์แห่งล้านนา ซึ่งปรากฏชัดในอาหารตำรับคนเมือง ที่เรียกว่า  “กับข้าวเมือง” หรืออาหารขึ้นชื่อของเชียงใหม่ มีทั้งแกง ข้าวซอย ไส้อั่ว ลาบเนื้อหรือลาบคั่ว และน้ำพริกที่รับประทานคู่กับข้าวนึ่งและผักนานาชนิด ดินแดนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ส่งผลให้อาหารการกินนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มต่างๆ และ นำมาผสมผสานในแบบฉบับของตัวเอง

What is Gastronomy?

Gastronomy

เป็นศาสตร์และศิลปะแห่งอาหาร ทั้งขบวนการรังสรรค์วัตถุดิบ การจัดเตรียมอุปกรณ์ ความพิถีพิถันในการปรุง ทักษะการเสริฟ และท้ายที่สุดคือ สุนทรียะ การรับประทานที่สัมผัสได้ทั้ง รส กลิ่น ภาพ และรูปแบบอันแสนเย้ายวนของอาหารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป๋็นอาหารโบราณ หรือ อาหารร่วมสมัย 

Chiang Mai Food

Food and Story

รายละเอียด

ของคาว (Savory)

รายละเอียด

ของหวาน (Dessert)

รายละเอียด

เครื่องดื่ม (Beverage)

Main Compornent

รายละเอียด

อาหาร

รายละเอียด

เครื่องปรุง

รายละเอียด

วัตถุดิบ

Gastronomy event

Lanna Gastro Fest & Mart Event

การบูรณาการผสมผสานสินค้าการเกษตร อาหารและการท่องเที่ยว การสร้างตลาดเชิงรุกจากสินค้าทางการเกษตรและอาหาร

Chiang Mai Gastronomy Tourism Event

เมืองท่องเที่ยวแห่งอาหารล้านนา แสดงอัตลักษณ์ความเป็นเชียงใหม่ผ่านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

Charming Chiangmai Aroma Fest 22

งาน Charming Chiangmai Aroma Fest 22 งานที่คัดสรรสินค้า วัตถุดิบ ชา กาแฟ โกโก้ ระดับพรีเมียม มาแสดงโชว์

Gastronomy Forum

การนำเสนอโครงการ U2T FOR BCG จากตำบล

แม่สาวและตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ได้จัดงาน การเสนอผลงาน U2T Phase 2 ในวันอังคาร ที่ 30 กันยายัน พศ. 2565 ตำบลแม่สาวและตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ใหม่ของตำบล ที่ผู้เข้าร่วมโครงการของตำบลได้ร่วมกันพัฒนาออกมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัตถุดิบอินทรีย์สารที่มีอยู่ในชุมชน มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ ทั้งในภาค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการนี้ ตัวแทนของสถาบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าร่วมรับฟังและให้คำปรึกษาถึงแนวทางในการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม

lanna gastro fest & mart 2021

เป็นความร่วมมือและการดำเนินการของหลายฝ่าย โดยมหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการ Lanna Gastronomy ในทุกๆ มิติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน จะได้มีความสุข ได้รับความรู้ ความสนุก และร่วมเป็นเครือข่ายของ  Lanna Gastronomy ที่เข้มแข็งต่อไป ภายในงานมีกิจกรรม จิบน้ำชา เสวนา มองอนาคต “สุนทรียะ อนาคตของ Chiang Mai Gastronomy” และกิจกรรมสาธิตเมนูจากสุดยอดวัตถุดิบ โครงการ Lanna Gastronomy อีกด้วย  อ้างอิง : CHIANG MAI NEWS  ฉบับวันที่ 25  ธันวาคม 2565

Gallery