วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหารรูปแบบใหม่โดยเน้นการสร้างประสบการณ์และเชื่อมโยงกับชุมชน(New Experience) สร้าง 725 ประสบการณ์

2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างสรรค์รูปแบบใหม่บนฐานวัฒนธรรมอารยธรรมล้านนา (New Programs) สร้าง 70 โปรแกรมท่องเที่ยว

3. เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดเชียงใหม่เชิงรุกผ่านช่องทางที่หลากหลาย (New Media)

1. The Rice Journey การเดินทางของเมล็ดข้าว

                นําเสนอประสบการณ์และเรื่องราวที่น่าสนใจและสร้างความประทับใจเกี่ยวกับอาหารจากข้าวกว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งจานพร้อมรับประทาน ต้องเริ่มต้นอย่างไร มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างและสามารถนํามําแปรรูปเป็นอาหารโดยวิธีการใด แกะรอยและบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางความเป็นมาของข้าวที่ถูกนํามาปรุงเป็นอาหารหรือขนมในท้องถิ่นล้านนา ตัวอย่างเช่นประสบการณ์และเรื่องราวของ ข้าวแต๋น ข้าวหนุกงา หรือที่มาของเส้นขนมจีน เป็นต้น

2. The Forest Food Fellowship เรียนรู้มิตรภาพกับอาหารกลาง

              นําเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจหรือประทับใจเกี่ยวกับการทําอาหารในป่าโดยใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์จากธรรมชาติ เช่น การหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่การทําอาหารพื้นบ้านอย่างเช่น หลามไก่ในกระบอกไม้ไผ่ที่ดอยปู่หมื่น เป็นต้น หรือ นําเสนอ ประสบการณ์การเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขารวมทั้งวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวป่าชาวดอยที่ท่านประทับใจเมื่อได้ไปเยือน และ เชื่อมโยงเข้ากับอาหารของท้องถิ่นพื้นเมืองหรือชนเผ่านั้น ๆ

3. The Craft Cafe Wanderers ท่องศิลปะงานชง

                นําเสนอประสบการณ์การไปเยี่ยมชมไร่ ชา กาแฟ หรือ โกโก้ โดยต้องระบุพื้นที่ที่ถ่ายทอดขั้นตอนการปลูก การแปรรูป และจุดเด่นของแต่ละหมู่บ้าน หรือนําเสนอประสบการณ์หรือความประทับใจในการเดินทาง กิน ดื่ม อย่างมีศิลปะในเชียงใหม่ 

4. Discovering Authentic Lanna Tastes รสชาติแห่งจิตวิญญาณล้านนา

              นําเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจหรือประทับใจเกี่ยวกับการทําอาหารในป่าโดยใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์จากธรรมชาติ เช่น การหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่การทําอาหารพื้นบ้านอย่างเช่น หลามไก่ในกระบอกไม้ไผ่ที่ดอยปู่หมื่น เป็นต้น หรือ นําเสนอ ประสบการณ์การเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขารวมทั้งวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวป่าชาวดอยที่ท่านประทับใจเมื่อได้ไปเยือน และ เชื่อมโยงเข้ากับอาหารของท้องถิ่นพื้นเมืองหรือชนเผ่านั้น ๆ

5. Herb and Turf ชีวิตสมดุลด้วยสมุนไพร

              นําเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารสุขภาพ อาหารเพื่อรักษาโรคโดยการนําสมุนไพรมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารอันน่าลิ้มลอง ถ่ายทอดประการณ์ตั้งแต่วิธีการปรุงสมุนไพร และนําสมุนไพรมาปรุงเป็นเมนูอาหารที่สามารถทําให้เกิดการรักษาสุขภาพจากเมนูนั้นๆ เกี่ยวโยงถึงอาหารเป็นยา กินเพื่อสุขภาพที่ดี และรักษาโรคเบื้องต้น

6. Farmtastic Farm to function/Farm to table

              นําเสนอประสบการณ์การดูแลสุขภาพในการทานอาหารที่ทําจากวัตถุดิบที่ปลอดภัย และวิธีการปรุงน้อยที่สุดเช่น เยี่ยมชมฟาร์มออร์แกนิคและนําผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหาร

7. Secret of Local Ingredient ตามหาความลับของเครื่องปรุง

              นําเสนอการผลิตเครื่องปรุงท้องถิ่น เช่น ถั่วเน่าแคบ ปลาร้า พริกลาบ โดยเป็นการเสนอประสบการณ์ตั้งแต่การเตรียม
วิธีการทําตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น ถั่วเน่าแคบ นํ้าปู๋ มะแขว๋น

Module 1 : เส้นทาง Lanna Gastronomy ” คิดถึงเชียงใหม่ “

หัวข้อบรรยาย :

ผลิตวัตถุดิบปลอดภัยสู่วัฒนธรรมอาหารล้านนาโดย

ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี

หัวข้อบรรยาย :

การพัฒนาอาหารล้านนาด้วยวิทยาศาสตร์

การถอดรหัสนวัตกรรมอาหารล้านนา

โดย ผศ.ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล

หัวข้อบรรยาย :

Chiangmai Mai Food Destination 

โดย ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

Module 2 : อาหารล้านนา โดย CMU mooc

Module 3 : Food Stylist และ อาหาร กับการท่องเที่ยว

หัวข้อบรรยาย :

การออกแบบตกแต่งอาหาร SIMPLY THE BEST

โดย คุณ สุทธิพงษ์ สุริยะ (ขาบ)

Ep.1 : Food Stylist part 1 – YouTube

Ep.2 : Food Stylist part 2 – YouTube

Ep.3 : Food Stylist part 3 – YouTube

หัวข้อบรรยาย :

อาหาร กับ การท่องเที่ยววิถีใหม่

โดย คุณ จักรพงษ์ ชินกระโทก

Module 4 : เส้นทาง Chef และนักชิม

หัวข้อบรรยาย :

เทคนิคการสร้างสรรค์อาหารด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น

โดย คุณ คุณ ภานุภน บุลสุวรรณ (เชฟแบล็ก)

Ep.1 : CHEF BLACK ep1 29 10 64 – YouTube

Ep.2 : CHEF BLACK ep2 – YouTube

หัวข้อบรรยาย :

เทคนิคการสร้างสรรค์และออกแบบอาหารรูปแบบ Chef table

โดย คุณ ธัญญะ ผลธัญญา (เชฟนิว)

Ep.1 : CHEF NEW ep1 1 11 64 – YouTube

Ep.2 : CHEF NEW ep2 1 11 64 – YouTube

หัวข้อบรรยาย :

เทคนิคและทักษะการเป็นนักชิม

โดย คุณ สันต์ สืบแสง (ป๋าปึกส์)

Module 5 : Food Story Telling

หัวข้อบรรยาย :

เทคนิคการเขียน Food Story Telling

โดย คุณ ภัทรียา พัวพงศกร

โดย คุณ จิรณรงค์ วงษ์สุนทร

หัวข้อบรรยาย :

เทคนิคการเขียน Content

โดย คุณ ชญาน์ทัต วงศ์มณี