Gastronomy Event

ประชาสัมพันธ์ : 087-7266771

ประสานงาน : 093-1902293

 Lanna Gastro Fest & Mart Event

 • ชื่องาน : Lanna Gastro Fest & Mart

 • ระยะเวลาการดำเนินงาน : 24 – 26 ธันวาคม 2564

 • สถานที่ : MORE SPACE CMU SQUARE (ไร่ฟอร์ด)

 • การบูรณาการผสมผสานสินค้าการเกษตร อาหารและการท่องเที่ยว การสร้างตลาดเชิงรุกจากสินค้าทางการเกษตรและอาหารที่มาจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเป็น LAND MARK ใหม่ให้แก่สังคมผู้บริโภค สังคมท่องเที่ยว และเป็นแหล่งพักผ่อนที่ More space

 • แบบงาน/กิจกรรมภายในงาน อาทิ การออกบูธสินค้าเกษตรท้องถิ่นคุณภาพ การสาธิตและเผยแพร่องค์ความรู้ความเข้าใจประเภทข้าวและสายพันธ์ข้าว การจัดนิทรรศการเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากสินค้าทางการเกษตรและอาหาร การส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวผ่านการคัดสรรค์จากแหล่งกำเนิด วัตถุดิบ เครื่องปรุงในบริบท 7 Signature / 7 Program

 • การจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ขยายองค์ความรู้นวัตกรรมสินค้าเกษตรและการเปิดโครงการการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ที่เน้นในเรื่องของวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพที่มีความออแกนิก การสร้างจุดแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวเชิงอาหารใหม่ ให้แก่สังคมผู้บริโภคในสังคม เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

 • เกษตรกร ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการสินค้าและธุรกิจบริการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงส่วนกลาง

Chiang Mai Gastronomy Tourism Event

 • ชื่องาน : เชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยวแห่งอาหารล้านนา (Chiang Mai Gastronomy Tourism)

 • ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 – 3 กันยายน 2565

 • สถานที่ : ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่

 • เมืองท่องเที่ยวแห่งอาหารล้านนา (Chiang Mai Gastronomy Tourism) แสดงอัตลักษณ์ความเป็นเชียงใหม่ผ่านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร งานที่คัดสรรวัตถุดิบพื้นถิ่นคุณภาพ อาหารล้านนา รวมถึงนวัตกรรมการวิจัยสินค้าเกษตร มาแสดงให้ผู้เยี่ยมชมได้ลิ้มลอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

 • แบบงาน/กิจกรรมภายในงาน อาทิ การเสวนาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหารกับการเติบโตของเศรษฐกิจ การแสดงบูธวัตถุดิบและอาหารรวมทั้งนวัตกรรมการวิจัยสินค้าเกษตร การแข่งขันการทำอาหารล้านนา

 • การจัดงานเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ในการท่องเที่ยวเชิงอาหารล้านนาที่มีเอกลักษณ์ สร้างการรับรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหารกระจายออกไปสู่สังคมในวงกว้าง เพื่อร่วมช่วยกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ ให้กลายเป็นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก

 • เกษตรกร ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการสินค้าและธุรกิจบริการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงส่วนกลาง

Charming Chiangmai Aroma Fest 22

 • ชื่องาน : Charming Chiangmai Aroma Fest 22

 • ระยะเวลาการดำเนินงาน :  –

 • สถานที่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

 • งาน Charming Chiangmai Aroma Fest 22 งานที่คัดสรรสินค้า วัตถุดิบ ชา กาแฟ โกโก้ ระดับพรีเมียม มาแสดงโชว์ แข่งขันฝีมือการแสดงศิลปะการชง ความใส่ใจในการจัดการของอุปกรณ์ ท้ายสุด ขบวนการลิ้มรส/จิบ ต้องมีสุนทรีย์ เสริมสร้างด้วยการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม

 • แบบงาน/กิจกรรมภายในงาน อาทิ การเสวนาเรื่อง ชา กาแฟ โกโก้ สินค้าเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ระดับสากล การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้กาแฟ การแข่งขันศิลปะการชง การแสดงโชว์ latte art จากแชมป์ latte art ระดับโลก

 • การจัดงานเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ในการสัมผัส สินค้า ชา กาแฟ โกโก้ สินค้าเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม ในบรรยากาศและอารมณ์ แห่งความหรูหรา สุนทรีย์ และประสบการณ์ในการสัมผัสถึงความสุดยอดจาก ชา กาแฟและโกโก้

 • กลุ่มเป้าหมายระดับ VIP เช่น เซเลประดับประเทศ แขกพิเศษระดับ รัฐนมนตรี รวมถึงกลุ่มแฟนพันธุ์แท้ ชา กาแฟและโกโก้ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ระดับพรีเมียม

NORTHERN AGRI CMU EXPO 2022 : Smart Agri for Well Being

 • ชื่องาน : NORTHERN AGRI CMU EXPO 2022 : Smart Agri for Well Being

 • ระยะเวลาการดำเนินงาน :  1 – 12 ธันวาคน พ.ศ.2565

 • สถานที่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • งาน NORTHERN AGRI CMU EXPO 2022 : Smart Agri for Well Being คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ในการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี “Smart Agri for Well Being” 

 • แบบงาน/กิจกรรมภายในงาน อาทิ การเสวนาเรื่อง ชาวิถีใหม่, Tea Tourism, Payao Coffee & Tea Model และ จำหน่วยสินค้าเศรษฐกิจท้องถิ่น

 • การจัดงานเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ในการสัมผัส สินค้า ชา กาแฟ สินค้าเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม ในบรรยากาศและอารมณ์ของโรงเรือนน้ำชา และพบกับโซนแคมป์ปิ้งที่มีทั้งดนตรีและอาหาร

 • กลุ่มเป้าหมายระดับ VIP เช่น กลุ่มนักธุรกิจ สมาคมต่างๆ และกลุ่มสมาคมท่องเที่ยว 

The Rice Journey The Rice Tasts 

 • ชื่องาน : The Rice Journey The Rice Tasts 
 • ระยะเวลาการดำเนินงาน :  27 ธันวาคน พ.ศ.2565

 • สถานที่ : CHARMING CHIANGMAI FLOWER FESTIVAL

 • งาน The Rice Journey The Rice Tasts ศิลป์การปรุง ศาสตร์แห่งการทาน ณ บูธ Chiangmai Gastronomy ในงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม เป็นการนำเสนอการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารและวัตถุดิบข้าวแห่งล้านนา 

 • แบบงาน/กิจกรรมภายในงาน อาทิ การเสวนาเรื่อง การวิจัยข้าวแต่ละสายพันธ์ุ ของศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การสาธิตการรังสรรค์เป็นเมนูอาหารที่น่าสนใจ ของหัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

 • การจัดงานเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ในการสัมผัส อาหารที่ทำจากวัตถุดิบข้าวแห่งล้านนา 

 • กลุ่มเป้าหมายระดับ VIP เช่น กลุ่มนักธุรกิจ สมาคมต่างๆ และกลุ่มสมาคมท่องเที่ยว 

Winter Lover Coffee Camp

 • ชื่องาน : Winter Lover Coffee Camp
 • ระยะเวลาการดำเนินงาน :  11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.256ุุ6

 • สถานที่ : ลานกางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

 • งาน Winter Lover Coffe Camp  กางเต็นท์ แคมป์ปิ้ง ต้อนรับวาเลนไทน์ ณ บูธ Winter Lover Coffee Camp ลานกางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

 • แบบงาน/กิจกรรมภายในงาน อาทิ การพูดคุยถึงความเป็นมาของกาแฟขุนช่างเคี่ยน และมูลค่าของกาแฟในอนาคตรวมถึงการสาธิตการชงกาแฟ

 • การจัดงานเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ในการสัมผัสบรรยากาศของกลางยอดดอยสุเทพ-ปุย พร้อมการดริปกาแฟขุนช่างเคี่ยนจากคุณ ชาตรี แซ่ย่าง 

 • กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มคนชอบแคมป์ปิ้ง กลุ่มคนรักกาแฟ