โครงการ : ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำบ้านก้อ
สถานที่ : บ้านก้อ จังหวัดลำพูน
กรอบเวลา : 29-30 พ.ค. 2566

วัตถุประสงค์

 • ศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษ
 • ศึกษาความแตกต่างของเห็ดเผาะระหว่างพื้นที่ไฟป่ากับตามธรรมชาติ
 • ศึกษาวัฒนธรรมท่องถิ่น
 • ศึกษาอาหารประจำถิ่น
 • ศึกษาหาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชน

บ้านก้อ โครงการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
“วิถีธรรมชาติ ตามหาเห็ดถอบ”
29-30 พ.ค. 2566

รายละเอียดกิจกรรม

29 พ.ค.2566

 • เยี่ยมชมชุมชนพระบาทห้วยต้ม (วิถีชุมชนปะกาเกอะญอ)
 • ชมศูนย์หัตถกรรมพระบาทห้วยต้ม (การย้อมผ้าสีธรรมชาติ, การทำเครื่องเงิน, การทอผ้า)
 • กราบสักการะพระพุทธบาทห้วยต้มและสรีระสังขารครูบาชัยยะวงศา
 • รับประทานอาหาร โดยเซฟชุมชนพระบาทห้วยต้ม
 • เดินทางไปยังทุ่งกิ๊ก พื้นที่เป็นทุ่งโล่ง ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง พักที่อุทยานทุ่งกิ๊ก
 • ประชุมกับทางเจ้าหน้าที่อุทยาน เสวนาเกี่ยวกับ “การสร้างโอกาสเศรษฐกิจท่องเที่ยวและผืนป่า สร้างอาหารเงินล้าน” , เรื่องราวของการดูแลรักษาผืนป่าและพืชเศรษฐกิจ (เห็ดถอบ) ที่สร้างรายไต้ให้คนในพื้นที่สื่อความรู้โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
 • เพลิดเพลินกับการชมดาวส่องสัตว์ใน ลานอุทยานทุ่งกิ๊ก

30 พ.ค.2566

 • เก็บเห็ดเผาะในพื้นที่ที่ทางอุทยานฯ ทดลองเก็บในสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันเผากับไม่เผาต่างกันอย่างไร
 • เยี่ยมชมวิสาหกิจหัตถกรรมท้อผ้าบ้านก้อ ของผู้สูงวัย
 • กราบสักการะพระเจ้าทันใจ พระพุทธรูปปางมารวิชัยสิงห์สาม
 • ไปยังแก่งก้อ อ่างเก็บน้ำ ตอนกลางของเขื่อน ภูมิพล
 • รับประทานอาหารประจำถิ่นเมนูประเภทปลาแม่น้ำปิง
 • พูดคุยสรุปถึงผลที่ได้จากการเก็บเห็ดเผาะ
 • เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย
 • แวะ ซื้อ ช็อป ชิม ของหวานจากการแปรรูปหอมแดง ลำใย

องค์กรที่เข้าร่วม

ผู้ประสานงาน

 • คุณจันทร์จิรา เจริญในเมือง มัคคุเทศก์
 • คุณจิรกร สุวงศ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 

อาหารประจำถิ่น

วัฒนธรรม

งานหัตถกรรม