มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ได้จัดงาน การเสนอผลงาน U2T Phase 2 ในวันอังคาร ที่ 30 กันยายัน พศ. 2565 ตำบลแม่สาวและตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ใหม่ของตำบล ที่ผู้เข้าร่วมโครงการของตำบลได้ร่วมกันพัฒนาออกมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัตถุดิบอินทรีย์สารที่มีอยู่ในชุมชน มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ ทั้งในภาค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการนี้ อาจารย์ ดร. ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณ อุดม ชิดนายี รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, คุณ จิราวรรณ ไชยกอ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลเวียง, คุณ พรทิพา  มณีผ่อง  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่อาย, คุณ บุญธรรม โพธิ์เงิน สำนักงานวัฒนธรรม อำเภอฝาง, คุณ อมรเทพ โชติช่วง ประมงอำเภอฝาง, คุณ สมคิด ไชยคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง, คุณ ฐานิศย์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง, คุณ ปิ่นอนงค์ ปินทะนา ตัวแทนนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, คุณ วราภรณ์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลเวียง, คุณ แพทย์วิชญ์ สิริโรจน์พร ผู้อำนวยโรงพยาบาลฝาง, ผู้จัดการแมคโคร สาขาฝาง, คุณ สุมิตร วิลัยพร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมวิชาการเกษตรฝาง, คุณ อรวรีย์ ฟองจันทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝาง, คุณ ปกรณ์วีรชน วิมลชัยธนากร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ, คุณ กุลิสรา ธัญนาโภคิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย ตัวแทนของสถาบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าร่วมรับฟังและให้คำปรึกษาถึงแนวทางในการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ผศ.ดร ยุทธนา  รัตนวิจิตรตาการ ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เราได้มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวด ล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ รักษาวัฒนธรรมล้านนา และพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งผลักดันการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน กิจกรรม Lanna Gastro Fest & MART 2021  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2564 นี้ ทั้งนี้

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดกิจกรรม Lanna Gastro Fest & MART 2021 ภายใต้โครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่” โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โครงการ MORE SPACE มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

เป็นความร่วมมือและการดำเนินการของหลายฝ่าย โดยมหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการ Lanna Gastronomy ในทุกๆ มิติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน จะได้มีความสุข ได้รับความรู้ ความสนุก และร่วมเป็นเครือข่ายของ  Lanna Gastronomy ที่เข้มแข็งต่อไป ภายในงานมีกิจกรรม จิบน้ำชา เสวนา มองอนาคต “สุนทรียะ อนาคตของ Chiang Mai Gastronomy” และกิจกรรมสาธิตเมนูจากสุดยอดวัตถุดิบ โครงการ Lanna Gastronomy อีกด้วย  อ้างอิง : CHIANG MAI NEWS  ฉบับวันที่ 25  ธันวาคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม Lanna Gastro Fest & MART 2021