วัตถุประสงค์

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่อง Chiangmai Gastronomy Tourism เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เรื่องของอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยการเสวนาเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง ชา กาแฟ 

งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

NORTHERN AGRI CMU EXPO 2022 : Smart Agri for Well Being

                คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ในการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี “Smart Agri for Well Being” ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสีเขียว BCG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ มช. “ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ” เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ “Smart Agriculture towards Sustainable Development” โดยมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์เกษตร การวิจัยและบริการวิชาการ

                ในวาระการครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2565 คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Smart Agricultural Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs) ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU Farm at Mae Hia ซึ่งนับเป็นการเปิดบ้านแปลงทดลอง การเรียนการสอนและการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2509 โดยในปัจจุบันมีพื้นที่จำนวน 1,555 ไร่ ซึ่งการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ในครั้งนี้ ใช้พื้นที่จัดงานใจกลางไร่แม่เหียะ กว่า 400 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสวน รักษา และต่อยอดงานด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 10 เผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะของคณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามแนวทาง BCG Model และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ ข้อมูลความก้าวหน้าเกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาทักษะ และประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่อไป ท้ายที่สุดหวังว่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19

สถานที่จัดกิจกรรม

ภาพการจัดกิจกรรมในเรือนชาน้ำ

วันที่ 8 เสวนาหัวข้อ “ชาวิถีใหม่”

วันที่ 9 เสวนาหัวข้อ “Tea Tourism”

วันที่ 11 เสวนาหัวข้อ “Payao Coffee & Tea Model”

วันที่ 12 เสวนาหัวข้อ “ต้นกำเนิดความเป็นมาของชา อาปาที”