วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารและวัตถุดิบข้าวแห่งล้านนา พร้อมการให้ความรู้ในเรื่องของการวิจัยข้าวเพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมการพัฒนาอาหารในเชิงของการท่องเที่ยว

อนาคตข้าวไทย

ศิลป์ในการปรุง ศาสตร์แห่งการทาน

ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดิน เพื่อต่อยอดข้าวไทยในอนาคต